top of page

Wiadomości, które musisz znać

Przeczytaj więcej

Uważnie śledzimy aktualne wiadomości, trendy i zmiany w branży. Być może dlatego jesteśmy wiodącym graczem w branży. Sprawdź najnowsze wiadomości z branży, a także pomocne wskazówki dotyczące księgowości oraz inne artykuły dotyczące zarządzania finansami. Dążymy do tego, aby nasi klienci osiągali swoje cele i cieszymy się, gdy media zwracają uwagę na nasze wysiłki. Odkryj wszystkie najnowsze osiągnięcia naszej stale rozwijającej się firmy.

Glass Buildings

ZUS 2022

21 stycznia 2022

Składka zdrowotna - styczeń 2022 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku za czwarty kwartał 2021 roku. To właśnie ta wartość stanowi podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 dla osób prowadzących działalność gospodarczą. To przeciętne miesięczne wynagrodzenie wg GUS wyniosło 6221,04 zł.

Podstawę wyliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2022 stanowi 75% tej wartości, czyli kwota 4665,78 zł.

 

Składka zdrowotna za styczeń 2022 wynosi 9% tej podstawy, zarówno w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej, jak i w przypadku liniowców.  Składka styczniowa wyniesie zatem 419,92 zł.

UWAGA! Składka zdrowotna w tej wysokości obowiązywać będzie tylko przez jeden miesiąc.

Już od lutego bowiem zaczną obowiązywać nowe zasady naliczania składki zdrowotnej, której wysokość uzależniona będzie od poziomu osiąganych dochodów. 

Składka zdrowotna - luty 2022 - grudzień 2022 

Składka zdrowotna a podatek liniowy

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym, w 2022 roku zapłacą nową składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od dochodu firmy. W przypadku liniowców składka zdrowotna wynosić będzie 4,9% realnego dochodu przedsiębiorcy.

 

Wysokość składki odprowadzanej za dany miesiąc obliczana będzie na podstawie dochodu osiągniętego w miesiącu poprzednim. Przykładowo, wysokość składki zdrowotnej za miesiąc luty (płatnej w marcu) kalkulowana będzie na podstawie dochodu osiągniętego w styczniu.

 

Nowe przepisy wprowadzają też pojęcie składki minimalnej. Przedsiębiorca zapłaci zatem składkę zdrowotną nawet wtedy, gdy w danym miesiącu osiągnie stratę. Minimalna wysokość składki zdrowotnej określona została na poziomie odpowiadającym 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

W 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3010 zł, w związku z czym minimalna kwota składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł. Oznacza to, że składka minimalna obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów w przedziale od 0 zł do 5510 zł. Dla dochodów powyżej 5510 zł, składka naliczana będzie jako 4,9% dochodu.

Składka zdrowotna a skala podatkowa

Nieco inaczej wyliczana będzie nowa składka zdrowotna w przypadku przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej. Firmy, które dokonały takiej formy opodatkowania, również zapłacą składkę zdrowotną, której wysokość uzależniona będzie od dochodu. W tym przypadku jednak składka wynosić będzie aż 9% dochodu firmy.

Również i w tym przypadku obowiązywać będzie składka minimalna w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobnie jak w przypadku liniowców, minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wynosić będzie 270,90 zł. Oznacza to, że przy wyborze skali podatkowej, składka minimalna obowiązywać będzie dla miesięcznych dochodów w przedziale od 0 zł do 3010 zł. Dla dochodów powyżej 3010 zł, składka naliczana będzie jako 9% dochodu.

Czy to oznacza, że w nowym systemie podatkowym podatek liniowy będzie zawsze korzystniejszy od skali podatkowej? Niekoniecznie. Musimy bowiem pamiętać, iż rozliczanie PIT według skali podatkowej wiąże się z możliwością wykorzystania ulg, odliczeń i innych preferencji, które - co do zasady - są niedostępne przy podatku liniowym.

Przypomnijmy również, że opisane powyżej zasady dotyczące składki za styczeń 2022 dotyczą jedynie dwóch grup przedsiębiorców, tj. liniowców oraz osób rozliczających się według skali podatkowej.

Zasady te nie obowiązują jednak w przypadku firm rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Ryczałtowcy zapłacą bowiem stałą składkę zdrowotną za wszystkie miesiące 2022 roku.( poniżej): 

 

Poniżej pozostałe składki ZUS na rok 2022

 

 

Składki ZUS.png
Ryczałt.png
Inside Business

Polski Ład - zmiany

Polski Ład - zmiany

1 stycznia 2022

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach ,,Polskiego Ładu” należy:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł,

 2. podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%,

 3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich,

 4. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej,

 5. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł,

 6. pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

 7. zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 8. likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 9. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania,

 10. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej,

 11. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości,

 12. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego,

 13. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu,

 14. nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł,

 15. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego,

 16. objęcie spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych możliwością opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,

 17. wprowadzenie nowych ulg podatkowych (m.in. ulgi na prototyp, ulgi na ofertę publiczną, ulgi na marketing).

Office Conference

VAT- faktury ustrukturyzowane

01 stycznia 2022

Przepisy zakładają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Odbieranie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury. Faktury ustrukturyzowane będą uznawane za otrzymane przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia danej fakturze przez system numeru identyfikującego.

Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. W tym czasie podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF, zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.

Wall Street

Polski Ład– minimalny podatek dochodowy

01 stycznia 2022

Podatnicy

Nowy podatek mają zapłacić spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady podmiotów zagranicznych (podmioty niemające „formalnego” bytu prawnego na terytorium Polski), które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

 2. wykazują określony, niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej, wynikający ze stosunku przychodów do kosztów uzyskania przychodów (tj. udział dochodów, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, w przychodach stanowiący nie więcej niż 1% podstawy opodatkowania).

Tym niemniej, dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie będzie uwzględniać się kosztów zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne), wynikających z nabycia fabrycznie nowych środków trwałych (należących do grupy 3-8 KŚT).

Stawka podatku

Podatnicy spełniający powyższe wymogi będą obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10% podstawy opodatkowania.

Podatek minimalny obliczany będzie w skali roku, a jego wysokość będzie wykazywana w zeznaniu CIT-8.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania odpowiadać będzie sumie określonych elementów składowych, tj.:

 1. 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (tzw. przychodów operacyjnych),

 2. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, które przekraczają 30% EBITDA,

 3. wartości odroczonego podatku dochodowego, skutkującego zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,

 4. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (m.in. usług doradczych, badania rynku, opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z licencji, autorskich praw majątkowych, etc.) w wartości przekraczającej 3 mln złotych oraz 5% EBITDA.

Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania

Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym podlega pomniejszeniu o:

 1. wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania, z wyjątkiem ulgi na złe długi, o której mowa w art. 18f ustawy CIT,

 2. dochody, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 (dochody zwolnione w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE) lub 34a (dochody zwolnione w związku z prowadzeniem działalności określonej w decyzji o wsparciu, w ramach PSI), u podatnika korzystającego z tych zwolnień.

Wyłączenia

Z reżimu minimalnego podatku dochodowego zostaną wyłączone:

 1. przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy CIT (m.in. banki krajowe, instytucje kredytowe czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe),

 2. podatnicy w pierwszych 3 latach prowadzonej działalności (wyłączenie to nie znajdzie zastosowania do podmiotów, które powstały na skutek działań o charakterze restrukturyzacyjnym określonych w art. 19 ust. 1a ustawy CIT),

 3. podatnicy, którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,

 4. podmioty funkcjonujące w prostej strukturze organizacyjnoprawnej, bez skomplikowanych powiązań (w których w szczególności udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne).

„Odliczalność” podatku minimalnego

Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego podatnicy będą mogli odliczyć od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu rocznym, w kolejno następujących po sobie 3 latach podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy (wprowadzenie tego mechanizmu ma przeciwdziałać podwójnemu opodatkowaniu).

Wpływ podatku minimalnego na efektywną stawkę podatkową

W efekcie wdrożenia proponowanych zmian, dla podmiotów objętych podatkiem minimalnym zapłacony podatek wniesie nie mniej niż 0,4% przychodów operacyjnych. Dla podmiotu, którego wskaźnik przychodów do dochodów znajdzie się minimalnie poniżej progu ustawowego (np. na poziomie 0,99%) może to oznaczać automatyczny wzrost realnego obciążenia z tytułu podatku dochodowego od zysków operacyjnych o ponad 50% (tj. z ok. 0,19% do 0,4% przychodów operacyjnych) lub więcej (gdy podstawa opodatkowania zostanie zwiększona o dodatkowe elementy wskazane w pkt 2-4 powyżej). Ze wstępnych szacunków przeprowadzonych na podstawie danych dotyczących wysokości przychodów/dochodów uzyskiwanych przez największych podatników za 2019 r. wynika, iż zakresem przedmiotowych regulacji objęte byłoby ok. 20% takich podatników (po wyłączeniu przedsiębiorstw finansowych).

Dodatkowo, wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów, że nowy podatek zapłacą tylko „wielkie korporacje”, a projektowane rozwiązania są wymierzone w interesy zagranicznych podmiotów stosujących optymalizację podatkową, nowym reżimem opodatkowania mogą być objęte wszystkie podmioty, które spełnią przesłanki określone w przepisie (również firmy z sektora MŚP).

Źródło: ptpodatki.pl

Biuro biuro okno

Ulga dla klasy średniej

01 styczeń 2022

Ulga dla klasy średniej to preferencja, wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. ustawą podatkową będącą częścią Polskiego Ładu. Powstała, ponieważ pozostałe założenia reformy są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, ale tylko tych zarabiających miesięcznie do 5700 zł brutto. Ulga dla klasy średniej ma sprawić, że także pracownicy lepiej opłacani, zarabiający od 5701 zł do 11 141 zł, na Polskim Ładzie nie stracą.

 

Ulgę dla klasy średniej wylicza się według złożonych wzorów. Najpierw robi to pracodawca, wypłacając miesięczne wynagrodzenie, jeśli przychody pracownika mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł. Następnie należy wyliczyć ją jeszcze raz w ujęciu rocznym, na potrzeby rozliczenia PIT. Ulga będzie przysługiwać pracownikowi, którego roczne przychody zmieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Będzie mógł samemu obliczyć ulgę albo skorzystać z gotowej propozycji rozliczenia, udostępnionej przez skarbówkę w usłudze Twój e-PIT.

 

Może się jednak okazać, że ulga przysługiwała pracownikowi w ujęciu miesięcznym, a nie przysługuje mu w rozliczeniu rocznym. W efekcie taki pracownik dostanie nieco wyższe wynagrodzenie netto, ale po złożeniu PIT będzie musiał zwrócić korzyści podatkowe – czyli uiścić niedopłatę podatku. 

 

Wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników reguluje art. 32 ust. 2b znowelizowanej ustawy o PIT. Z przepisu wynika, że musi być on sporządzony na piśmie i należy go złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego. Pracodawca zacznie się do niego stosować najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał.

Nie ma żadnego urzędowego formularza do rezygnacji z ulgi.

UWAGA!

Do limitów ulgi są wliczane wyłącznie przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, także objęte autorskimi kosztami uzyskania przychodów, oraz dochody z działalności gospodarczej. Nie bierze się natomiast pod uwagę przychodów m.in. z umów cywilnoprawnych (nawet zawartych z własnym pracodawcą) i z emerytury. Przykładowo, jeśli ktoś zarabia 5 tys. zł miesięcznie na umowie o pracę i 2 tys. zł miesięcznie na umowie zlecenia, ulga dla klasy średniej go nie dotyczy.

Przykład wniosku o rezygnację z ulgi dla klasy średniej: 

………….……………………… …………….………………………

imię i nazwisko

..................................

miejscowość i data

………………...........………….

adres zamieszkania

…………………...............……

PESEL

…………...............……………

dane firmy (płatnika)

WNIOSEK O NIEPOMNIEJSZANIE PRZEZ PŁATNIKA DOCHODU O KWOTĘ ULGI DLA PRACOWNIKÓW

Ja niżej podpisany wnioskuję na podstawie art. 32 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2430) o niepomniejszanie w …..…… roku dochodu o kwotę miesięcznej ulgi dla pracowników wynikającej z art. 32 ust. 2a ww. ustawy.

 

…………………………

Podpis

Źródło:  GazetaPrawna.pl

kalkulator

Polski Ład - jaka forma opodatkowania na rok 2022

01 styczeń 2022

W ramach Polskiego ładu podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych będą mogli korzystać z  kwoty wolnej od podatku, która została podniesiona do 30 000 zł. Podatnicy skorzystają również z poniesionego I progu podatkowego, który będzie wynosił 120 000 zł. Rozliczając się na zasadach ogólnych za 2022 r. podatnicy w składanych rozliczeniach w 2023 r. będą mogli skorzystać z:

- z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem

- z ulgi na dzieci

W uzasadnieniu do Polskiego ładu czytamy, że wyższa kwota wolna od podatku to europejski poziom, porównywalny z tym osiąganym w Niemczech czy Francji. To 10 razy więcej niż jeszcze pięć lat temu. Efektem tych zmian będzie zmniejszenie wysokości płaconego podatku lub całkowita jego likwidacja dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2 500 zł miesięcznie nie będą musieli płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rzeczywistości kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł)

 

A może podatek liniowy? 

W przypadku opodatkowaniem podatkiem liniowym stawka podatku jest stała i wynosi 19%. W przypadku składki zdrowotnej trzeba będzie zapłacić 4,9% od dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia) bez odliczenia. -  Podatnicy, którzy wybiorą tą formę opodatkowania nie skorzystają z kwoty wolnej od podatku ani z ulgi dla klasy średniej. Nie mają tez możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi na dzieci.

Moment od którego opodatkowanie w formie podatku liniowego będzie korzystniejsze to dochody powyżej 135 000 zł.

Skala podatkowa:

17%*120 tys. zł + 32% * 15 tys. zł – 5,1 tys. zł = 20 100 zł

9% * 135 tys. zł = 12 150 zł

 Razem: 32 250 zł

Podatek liniowy: 19% * 135 tys. zł = 25 650 zł 4,9% * 135 tys. zł = 6 615 zł

Razem: 32 265 zł

Kto może skorzystać z ryczałtu?

Z opodatkowania na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego nie może skorzystać każdy. Minusem tej formy opodatkowania jest brak możliwości rozliczenia kosztów. Nie można rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z ulgi na dzieci. W 2022 r. limit przychodów w ryczałcie wynosić będzie 2.000.000 euro. W przypadku ryczałtu nie obowiązuje danina solidarnościowa. Składka zdrowotna będzie wynosiła od ok.  308 do ok. 920 zł/miesięcznie.

Źródło: www.pit.pl

business Man

Zmiana formy opodatkowania - terminy dla przedsiębiorców

01 styczeń 2022

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca pierwszy w roku podatkowym przychód osiągnął w styczniu, czas na zmianę formy opodatkowania ma wyłącznie do 20 lutego.

 

W nieco innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inną. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w ich przypadku należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Brak możliwości zastosowania karty podatkowej

Przepisy Polskiego Ładu uniemożliwią przedsiębiorcom zmianę formy podatkowej na kartę podatkową w 2022 roku. Od roku 2022 mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. 

Oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania przedsiębiorca może złożyć zarówno bezpośrednio w urzędzie skarbowym,  jak i za pośrednictwem CEIDG. Warto jednak mieć na uwadze ostatnie zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jakie weszły w życie 13 grudnia 2021 roku.

Karta podatkowa a składka zdrowotna

Zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej obejmą również przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej. Nie będą mieli już możliwości odliczenia od podatku  składki zdrowotnej. W przypadku karty podatkowej, wysokość składki będzie wynosiła 9% minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. wynosi ono 2800 zł, od stycznia 2022 r. ma wzrosnąć do kwoty 3010 zł. Stąd podatnicy na karcie podatkowej zapłacą ok. 270 zł składki miesięcznie.

Źródło: www.pit.pl

Wiadomości: Aktualności
Glass Buildings

Polski Ład: Zmiany w CIT od 2022 r.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. przepisów Polskiego Ładu zmienią się przepisy dotyczące  tzw. estońskiego CIT – alternatywnej wersji podatku dochodowego dla polskich spółek. Poza tym dokonają się zmiany  w zakresie podatku u źródła oraz zmiany w przepisach o CFC. Na jakie zmiany muszą się przygotować podatnicy płacący CIT? - odpowiadamy

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych "Polski ład"  przewiduje między innymi:

 • zmiany w zakresie estońskiego CIT,

 • zmiany w zakresie podatku u źródła,

 • Zmiany w opodatkowaniu jednostek kontrolowanych (CFC)

Zmiany w estońskim CIT

Opodatkowanie estońskim CIT-em będzie od 2022 r. skierowane do spółek z o.o., akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Warunkiem będzie jednak, żeby ich udziałowcami, wspólnikami lub akcjonariuszami były wyłączenie osoby fizyczne (mogą to być zarówno polscy, jak i zagraniczni rezydenci podatkowi).

Aby skorzystać z tego rozwiązania, spółka będzie musiała w szczególności:

 • zatrudniać na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy podlegającej ZUS) co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat przez większość roku podatkowego;

 • w przypadku małych podatników (do 2m EUR przychodów) w pierwszym roku warunkiem jest zatrudnianie 1 pracownika;

 • przewidziano dodatkowe preferencje dla podatników rozpoczynających działalność;

 • spółka nie może posiadać udziałów lub akcji w innych podmiotach;

 • spółka musi osiągać większość swojego przychodu z działalności operacyjnej (przychody pasywne m.in. z wierzytelności, odsetek, poręczeń i gwarancji nie mogą stanowić więcej niż 50% przychodów);

 • spółka nie może sporządzać sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Spółka w myśl nowych przepisów zapłaci podatek dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólnika. W takim przypadku stawka ryczałtu (estońskiego CIT płaconego przez spółkę) będzie wynosić:

 • 10% dla małych podatników

Wybierając opodatkowanie estońskim CIT-em, podmiot gospodarczy na moment rozpoczęcia korzystania z tej formy opodatkowania będzie zobowiązany do kalkulacji tzw. dochodu z tytułu różnic pomiędzy wynikiem księgowym i podatkowym oraz ewentualnego dochodu z przekształcenia (gdy podatnik powstał w wyniku przekształcenia). Jeżeli podatnik będzie objęty ryczałtem dłużej niż 4 lata, obowiązek zapłaty podatku od dochodu z tytułu różnic przejściowych wygaśnie. Podatnik, który będzie chciał wyjść z reżimu opodatkowania ryczałtem (estońskim CIT-em) i nie będzie wypłacał zysku, nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku – podatek będzie płatny dopiero w dacie faktycznej dystrybucji zysku.

Ukryte dywidendy

W związku z "Polskim ładem" od 2023 r. wejdą zmiany dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. Fiskus będzie przyglądał się ze szczególną uwagą transakcjom między spółką a jej udziałowcem lub osobą z nią powiązaną (żoną/mężem, dziećmi, innym członkiem rodziny). 

Do wypłat stanowiących ukrytą dywidendę należy zaliczyć w szczególności:

 • koszty, których wysokość uzależniona jest od osiągniętego przez podatnika zysku lub jego wysokości (ale nie od przychodu!);

 • transakcje, których cena nie jest ustalona na poziomie rynkowym;

 • wynagrodzenie za korzystanie z aktywów należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które były wcześniej własnością podatnika.

Zmiany w podatku u źródła

Wprowadzone w ramach Polskiego ładu zmiany w podatku u źródła to: 

 • Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela.

 • Zróżnicowanie wymagań stawianych płatnikom  w dochowaniu należytej staranności przy weryfikowaniu warunków do zastosowania niższej stawki podatku albo zwolnienia.

 • Mechanizm „WHT refund” – zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego do płatności o charakterze biernym i podmiotów powiązanych.

 • Oświadczenie płatnika – sposób reprezentacji.

 • Wyłączenie z mechanizmu „WHT refund” dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

 • Rozszerzenie  zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia o preferencje wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zmiana nazwy na „opinia o stosowaniu preferencji”. Wprowadzenie tych regulacji także do ustawy o PIT.

 • Powiązanie wymogów proceduralnych z przesłankami prawa materialnego (dowodzenie statusu rzeczywistego właściciela w procedurze zwrotu podatku).

 • Certyfikat rezydencji – również kopii.

Zmiany w opodatkowaniu jednostek kontrolowanych (CFC)

Kwestia podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej została określona w art. 30f ustawy o PIT oraz art. 24a ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem dochód osiągany przez polskiego podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej powinien być opodatkowany wg stawki 19%. Jeżeli zagraniczna spółka jest zarejestrowana w raju podatkowym, to automatycznie podlega przepisom w zakresie CFC.

Na skutek przepisów „Polskiego ładu”:

 • doprecyzowano warunki uznania jednostki za zagraniczną jednostkę kontrolowaną w ramach Kategorii 3

 • dokonano zmiany polegającej na tym, że za CFC uważa się podmiot, w którym polski podatnik posiada udziały, prawa głosu lub udział w zysku samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub z innymi podatnikami z RP. Przy czym przez innych podatników należy rozumieć podatników, którzy posiadają co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w zarządzaniu jednostką lub 25% prawa do uczestnictwa  w zysku spółki;

 • rozszerzeno katalog przychodów pasywnych osiąganych przez zagraniczne jednostki o takie przychody jak: przychody ze świadczonych usług niematerialnych (np. usług doradczych, księgowych, badania rynku itp.), przychody z najmu, podnajmu i innych umów o podobnym charakterze, przychody ze sprzedaży towarów lub produktów zakupionych od podmiotów powiązanych lub sprzedawanych na ich rzecz;

 • wskazano, że różnica pomiędzy faktycznie zapłaconym podatkiem a podatkiem, który jednostka ta zapłaciłaby w Polsce powinna wynosić co najmniej 25% podatku dochodowego.

 • dodano nową kategorie zagranicznych jednostek kontrolowanych – Kategoria 4 – zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. spełnienie warunku posiadania 50% udziałów w kapitale, prawach głosu w organach lub udziału w zysku/ sprawowaniu kontroli, jak w przypadku Kategorii 3;

 2. różnica pomiędzy faktycznie zapłaconym podatkiem, a podatkiem, który zapłaciłaby ta jednostka w Polsce wynosi co najmniej 25% podatku dochodowego;

 3. przychody tej jednostki są nie niższe niż 30% sumy wartości posiadanych:

a) udziałów w innych spółkach/ instytucjach wspólnego inwestowania,

b) nieruchomości lub ruchomości będących własnością albo współwłasnością podatnika lub używanych przez niego na podstawie umowy leasingu

c) wartości niematerialnych i prawnych.

aktywa wskazane powyżej powinny stanowić co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki.

 • dodano Kategorie 5 – zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:

a) spełnienie warunku posiadania 50% udziałów w kapitale, prawach głosu w organach lub udziału w zysku/ sprawowaniu kontroli, jak w przypadku Kategorii 3;

b) przekroczenie dochodu obliczonego według wzoru wskazanego w ustawie, tj.: (b + c +d) x 20%,

w którym poszczególne litery oznaczają:

b –       wartość bilansową aktywów jednostki,

c –       roczne koszty zatrudnienia jednostki,

d –       zakumulowaną (zsumowaną) dotychczasową wartość odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

 • mniej niż 75% przychodów tej jednostki pochodzi z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co ta jednostka;

 • różnica pomiędzy faktycznie zapłaconym podatkiem, a podatkiem, który zapłaciłaby ta jednostka w Polsce wynosi co najmniej 25% od podatku dochodowego.

Wprowadzane zmiany w zakresie CFC sprowadzają się przede wszystkim do rozszerzenia katalogu jednostek uznawanych za zagraniczne jednostki kontrolowane. Według uzasadnienia do ustawy tak sformułowane przepisy mają zapobiec unikaniu opodatkowania przez tworzenie tzw. „spółek wydmuszek” posiadających bardzo duże aktywa, ale nie generujących przychodu lub generujących go w bardzo małym zakresie.

Źródło: www.pit.pl

bottom of page